Master distributor spotřebního materiálu OKI pro ČR a SR

Účet a košík

Registrovat se

Košík je momentálně prázdný.

Košík je momentálně prázdný.

Reklamační řád

Reklamační řád JVM Computers spol. s r.o. platný pro obchodní vztahy mezi společností JVM Computers spol. s r.o. a obchodními partnery JVM Computers spol. s r.o. (dále jen “prodávající”), se sídlem Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních oprav zboží, dodaného touto společností kupujícímu na základě daňových dokladů a dodacích listů, následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho převzetí od dopravce na smlouvou určeném místě. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Při řešení všech škodních událostí je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje přepravce a sepíše (i dodatečně) zápis o škodě. Následně kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.
 2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na dodacím listě a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do tří pracovních dnů zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit daňový doklad a dodací list ke zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční lhůty.
 6. Kontaktním místem reklamace je sídlo JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, případně autorizovaná servisní střediska jednotlivých výrobců.
 7. Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provádí kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na dodacím listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do tří pracovních dní prodávajícího. Pracovníci prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.
 8. Kupující má možnost zboží reklamovat osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin na adrese prodávajícího: Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4.
 9. Kupující při uplatňování reklamace podrobně specifikuje závadu, uvede číslo daňového dokladu (faktury), sériové číslo a kontaktní údaje kupujícího.
 10. Záruční lhůta začíná plynout dnem vystavení daňového dokladu. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 12. Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v dodacím listě a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného případně vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem.
  1. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
  2. V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v dodacích listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
  3. Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
   • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
   • počítačovými viry
   • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností,
   • vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí
   • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
   • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
   • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
   • meteorologickými vlivy (především po zásahu blesku apod.).

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1. 7. 2009 a ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


 • JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4
 • Tel.: 244 471 820, fax: 244 472 751
 • E-mail: podpora@jvm.cz, obchod@jvm.cz